ยินดีต้อนรับสู่กองอัตรากำลัง สำนักงานกำลังพล :: www.pdd.police.go.th

 

 

กำหนดตำแหน่งเพิ่มเติมให้กับ กก.สส.ภ.จว. ในสังกัด ภ.๑-๙ และ ศชต. (ชั้นประทวนศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน) [ บัญชีตำแหน่ง ]

ดูข่าวและหนังสือเวียนเก่าๆ ได้ที่นี่

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 

ข้าราชการตำรวจกองอัตรากำลัง ร่วมกิจกรรม Big Cleanning Day
เมื่อวันที่ 25 มี.ค. 2558

 

ข้าราชการตำรวจกองอัตรากำลัง ร่วมกิจกรรม
ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย เมื่อวันที่ 24 มี.ค. 2558


ข้าราชการตำรวจกองอัตรากำลัง ร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติ
และตักบาตรพระสงฆ์ เมื่อวันที่ 10 มี.ค. 2558

 

ข้าราชการตำรวจกองอัตรากำลังร่วมการแข่งขันกีฬาสี
ภายในสำนักงานกำลังพล ประจำปี 2558 ระหว่างวันที่ 14-30 ม.ค.2558

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 
 
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547 (11 ก.ย. 56)
 
ประกาศ คพร. เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการและการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการฯ พ.ศ.2552 (11 ก.ย. 56)
 
คู่มือการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ (11 ก.ย. 56)
 
ขั้นตอนการสรรหาและเลือกพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ (11 ก.ย. 56)
ตัวอย่างประกอบ
1. ประกาศรับสมัคร
2. ใบสมัคร
3. บัตรประจำตัวผู้สมัคร
4. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสรรหา
5. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่รับสมัคร
6. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ประเมิน
7. แบบประเมินครั้งที่ 1 การประเมินโดยการกลั่นกรองเอกสาร
8. แบบประเมินครั้งที่ 2 การประเมินโดยการสัมภาษณ์
9. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน
10. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร
11. แบบสัญญาจ้าง
 
โครงสร้างสำนักงานตำรวจแห่งชาต(1 ก.ย. 56)
 
ประกาศ ตร. ฉบับที่ 11 (11 ก.ค. 56)
 
ระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติว่าด้วยการกำหนดอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ฉบับที่ 2 พ.ศ.2556(19 เม.ย.56)
 
ประกาศสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่องการกำหนดหน่วยงานและเขตอำนาจการรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครองของส่วนราชการ ฉบับที่ 10 (19 เม.ย.56)
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 
 
แผนการจัดการองค์ความรู้
 
คู่มือการวิเคราะห์กำหนดตำแหน่ง
 
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
 
หลักเกณฑ์การกำหนดเงินเพิ่ม | ปก | สารบัญ
 
 

 

   


จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ Site Meter คน