ยินดีต้อนรับสู่กองอัตรากำลัง สำนักงานกำลังพล :: www.pdd.police.go.th

 

 

บัญชีตำแหน่งเพื่อใช้รองรับการแต่งตั้งผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรนักเรียนนายสิบตำรวจ ปีงบประมาณ พ.ศ.2558
< บช.น(ศผร.ภ.3,ภ.4) > , < ศฝร.ภ.1 > , < ศฝร.ภ.2 > , < ศฝร.ภ.3 >
< ศฝร.ภ.4 > , < ศฝร.ภ.5 > , < ศฝร.ภ.6 > , < ศฝร.ภ.7 >
< ศฝร.ภ.8 > , < ภ.9 (ศฝร.ภ.8) > , < ศฝร.ศชต. > , < ตชด.(กฝ. 1,2,7) >
แจ้งมติ อ.ก.ตร.บริหารทรัพยากรบุคคล ครั้งที่ 3/2559
บัญชีตัดโอนและเปลี่ยนแปลงการกำหนดตำแหน่งข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร (โดยไม่ปรับระดับตำแหน่ง) ในอำนาจ ก.ตร.
ระดับ ผบก. , ระดับ รอง ผบก. , ระดับ ผกก.
บัญชีตำแหน่ง เพื่อใช้รองรับการแต่งตั้ง ผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรนักเรียนนายสิน(นสต.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557
< ฝรก.(บช.น.) > < ศฝร.ภ.1 > < ศฝร.ภ.2 --> ( ภ.2 ) , ( น รป. ) > < ศฝร.ภ.3 --> ( ภ.3 ) , ( บช.น ) > < ภ.4 --> ( ภ.4 ), , ( บช.น. ) >
< ศฝร.ภ.5 > < ศฝร.ภ.6 --> ( ภ.6 ) , ( บช.ปส.) , ( บช.ส.) < ศฝร. ภ.7 > < ศฝร.ภ.8 --> ( ภ.8 ) , ( ภ.9) >
< ศฝร.ศชต.--> ( ศชต. ) , ( กก.9 บก.กฝ.บช.ตชด. ) > < ตชด.--> ตชด.(กก.1-8,บก.กฝ.บช.ตชด.) >

ดูข่าวและหนังสือเวียนเก่าๆ ได้ที่นี่

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 

ขรก.ตร.กองอัตรากำลังร่วมพิธีมอบประกาศเชิดชูเกียรติ
หน่วยงานและข้าราชการตำรวจในสังกัดสกพ.ที่ประพฤติปฏิบัติดีเยี่ยม
ตามประประมวลจริยธรรมฯ ประจำปีพ.ศ.๒๕๕๘ เมื่อ ๑๖ ก.ค.๕๘

 

ข้าราชการตำรวจกองอัตรากำลัง ร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์
ประจำปี 2558


ข้าราชการตำรวจกองอัตรากำลังร่วมกิจกรรมทดสอบ สมรรถภาพร่างกายเมื่อวันที่ 24 มี.ค. 2558

 

ข้าราชการตำรวจกองอัตรากำลัง ร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติ
และตักบาตรพระสงฆ์
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - -
 
  คำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ ๔๐/๒๕๕๘ เรื่องแต่งตั้งคณะทำงานกำหนดแนวทางปฏิรูปองค์กรตำรวจ และคำสั่งแก้ไขเปลี่ยนแปลงที่ ๗๒๔/๒๕๕๘
  แบบเก็บข้อมูลการจัดตั้งสถานีตำรวจขึ้นใหม่ และการขอเปลี่ยนแปลงเขตอำนาจการรับผิดชอบและเขตพื้นที่การปกครอง
  ระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ว่าด้วยการกำหนดอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ฉบับที่ ๙) พ.ศ.๒๕๕๘
 
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งสายงานป้องกันปราบปราม(เล่มน้ำเงิน) (3 เม.ย.58)
 
คุณสมบัติกลุ่มงาน บริหาร, อก.และเทคนิค(เล่มแดง) (3 เม.ย.58)
 
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547 (11 ก.ย. 56)
 
ประกาศ คพร. เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการและการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการฯ พ.ศ.2552 (11 ก.ย. 56)
 
คู่มือการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ (11 ก.ย. 56)
 
ขั้นตอนการสรรหาและเลือกพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ (11 ก.ย. 56)
ตัวอย่างประกอบ
1. ประกาศรับสมัคร
2. ใบสมัคร
3. บัตรประจำตัวผู้สมัคร
4. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสรรหา
5. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่รับสมัคร
6. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ประเมิน
7. แบบประเมินครั้งที่ 1 การประเมินโดยการกลั่นกรองเอกสาร
8. แบบประเมินครั้งที่ 2 การประเมินโดยการสัมภาษณ์
9. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน
10. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร
11. แบบสัญญาจ้าง
 
โครงสร้างสำนักงานตำรวจแห่งชาต(1 ก.ย. 56)
 
ประกาศ ตร. ฉบับที่ 11 (11 ก.ค. 56)
 
ระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติว่าด้วยการกำหนดอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ฉบับที่ 2 พ.ศ.2556(19 เม.ย.56)
 
ประกาศสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่องการกำหนดหน่วยงานและเขตอำนาจการรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครองของส่วนราชการ ฉบับที่ 10 (19 เม.ย.56)
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 
 
แผนการจัดการองค์ความรู้
 
คู่มือการวิเคราะห์กำหนดตำแหน่ง
 
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
 
หลักเกณฑ์การกำหนดเงินเพิ่ม | ปก | สารบัญ
 

 

 

จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บ ฟรี Counter คน