กองอัตรากำลัง สำนักงานกำลังพล
Personnel Planning and Design Division

ประวัติความเป็นมา กองอัตรากำลัง (อต.)
 • จัดตั้งกองอัตรากำลัง

  กองอัตรากําลัง ได้รับการจัดตั้งขึ้นในปี พ.ศ.2535 ตาม
  พระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการ กรมตํารวจ
  กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2535 กําหนดให้กองอัตรากําลัง (อต.) เป็นส่วนราชการในสังกัด สํานักงานกําลังพล (สกพ.)
  แบ่งเป็น 5 กองกํากับการ

  กองบังคับการอำนวยการ
  กองกำกับการ 1
  กองกำกับการ 2
  กองกำกับการ 3
  กองกำกับการ 4

  พ.ศ. 2535

 • ปรับโครงสร้างกองอัตรากำลังใหม่

  มีการปรับโครงสร้างตาม พ.ร.ฎ.แบ่งส่วนราชการกรมตำรวจกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2539 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
  โดยยังคงกําหนดให้เป็น หน่วยงานสังกัดสํานักงานกําลังพล
  แบ่งเป็น 5 กองกํากับการและ 2 กลุ่มงาน

  กองกํากับการอํานวยการ
  กองกํากับการ 1
  กองกํากับการ 2
  กองกํากับการ 3
  กองกํากับการ 4
  กลุ่มงานด้านระบบราชการ
  กลุ่มงานด้านระบบบริหารงานบุคคล

  พ.ศ.2539

 • กองอัตรากำลัง ถูกยุบเลิก

  ตามประกาศใช้ พ.ร.ฎ.แบ่งส่วนราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2548 และกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการเป็นกองบังคับการหรือส่วนราชการ
  ที่เรียกชื่ออย่างอื่นในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2548
  เนื่องจากสำนักงานกำลังพลถูกยุบเลิก กองอัตรากำลังจึงถูกยุบเลิกไปด้วย โดยตัดโอน งานบางส่วน ประกอบด้วย งานวิเคราะห์ตําแหน่ง
  งานระบบราชการ และ งานมาตรฐานตําแหน่งไป รวมกับฝ่ายพัฒนาและวิชาการ และฝ่ายกลั่นกรองงานบุคคล ซึ่งอยู่ในสังกัด
  กองพัฒนาการบริหารงานบุคคล(ถูกยุบเลิก) สํานักงานคณะกรรมการ
  ข้าราชการตํารวจ จัดตั้งเป็น กองพัฒนาระบบตําแหน่งและ
  บริหารงานบุคคล (พน.) สังกัด สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการตํารวจ (สง.ก.ตร.) และอีกส่วน ประกอบด้วย งานควบคุมตําแหน่งและอัตรา
  และงานบัญชีถือจ่าย ตัดโอนให้กับกองกําลังพล (กพ.)

  กลุ่มงานกลั่นกรองงานบุคคล
  กลุ่มงานพัฒนาและวิชาการ
  กลุ่มงานมาตรฐานตําแหน่ง
  กลุ่มงานวิเคราะห์ตําแหน่ง
  กลุ่มงานวิเคราะห์ระบบงาน
  งานอํานวยการ
  งานเทคโนโลยีสารสนเทศ

  พ.ศ.2548

 • ปรับโครงสร้าง พน. ถูกยุบเลิก

  ตามประกาศ พ.ร.ฎ.แบ่งส่วนราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2552 และกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการเป็นกองบังคับการหรือส่วนราชการอย่างอื่นในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2552 โดยให้ยุบเลิกส่วนราชการเดิมและจัดต้ังส่วนราชการขึ้นใหม่หลายหน่วยงานในสังกีดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พน.สง.ก.ตร.ถูกยุบเลิก และตัดโอนตำแหน่งใน 2 กลุ่มงาน คือ
  กลุ่มงานกลั่นกรองงานบุคคล และกลุ่มงาน พัฒนาวิชาการ โอนไปอยู่ในสังกัด กองตรวจสอบและทะเบียนประวัติ สํานักงานคณะกรรมการ
  ข้าราชการตํารวจ และตัดโอนตําแหน่ง 3 กลุ่มงาน 2 งาน
  คือ กลุ่มงานมาตรฐานตําแหน่ง กลุ่มงานวิเคราะห์ตําแหน่ง กลุ่มงานวิเคราะห์ระบบงาน งานอํานวยการ และงานเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมกับ
  ฝ่ายกําลังพล 4 ซึ่งตัดโอนมาจากกองกําลังพล ไปจัดตั้งเป็น
  กองอัตรากําลัง สํานักงานกําลังพล ซึ่งจัดตั้งขึ้นใหม่
  แบ่งส่วนราชการเป็น 6 ฝ่าย และ 1 กลุ่มงาน ดังนี้

  กลุ่มงานกลั่นกรองงานบุคคล
  กลุ่มงานพัฒนาและวิชาการ
  กลุ่มงานมาตรฐานตําแหน่ง
  กลุ่มงานวิเคราะห์ตําแหน่ง
  กลุ่มงานวิเคราะห์ระบบงาน
  งานอํานวยการ
  งานเทคโนโลยีสารสนเทศ

  พ.ศ.2552