กองอัตรากำลัง สำนักงานกำลังพล
Personnel Planning and Design Division

ดาวน์โหลด
27 เม.ย.64 คำสั่ง ตร. ที่ 186/2564 เรื่องให้ข้าราชการตำรวจได้รับเงินประจำตำแหน่ง
27 เม.ย.64 คำสั่ง ตร. ที่ 185/2564 เรื่อง ให้ข้าราชการตำรวจหมดสิทธิได้รับเงินประจำตำแหน่ง
27 เม.ย.64 คำสั่ง ตร. ที่ 183/2564 เรื่อง ให้ข้าราชการตำรวจหมดสิทธิได้รับเงินประจำตำแหน่ง
27 เม.ย.64 คำสั่ง ตร. ที่ 182/2564 เรื่อง ให้ข้าราชการตำรวจได้รับค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน
27 เม.ย.64 การโอนอัตราเงินเดือนข้าราชการตำรวจ (ชั้นนายพล)
23 เม.ย.64 ประกาศเจตนารมณ์ในการป้องกันการทุจริตของสำนักงานกำลังพล และเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของสำนักงานกำลังพล
22 เม.ย.64 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก วันที่ 9 เม.ย.64
21 เม.ย.64 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก วันที่ 6 ม.ค.64
17 มี.ค.64 มติ ก.ตร.ในการประชุมครั้งที่ 2/2564 เมื่อ 24 ก.พ. 2564 รายงานผลการยุบเลิกตำแหน่งในการแต่งตั้งโยกย้ายวาระประจำปี 2563
17 มี.ค.64 มติ ก.ตร. ในการประชุมครั้งที่ 3/2564 เมื่อ 12 มี.ค. 2564 เรื่อง การกำหนดตำแหน่งข้าราชการตำรวจเพื่อทำหน้าที่บริหารด้านยุทธศาสตร์
9 ก.พ.64 ร่าง พ.ร.บ. ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. .....
ร่าง พ.ร.บ. ตารางเปรียบเทียบ
1 ก.พ.64 บัญชีตำแหน่งเพื่อใช้รองรับการแต่งตั้ง รอง สว.(สอบสวน) ในสังกัด บช.น. ภ.1 - ภ.9
รอง สว.(สอบสวน)(ขรก.ตร.) รอง สว.(สอบสวน) (ชาย) รอง สว.(สอบสวน) (หญิง)
27 ม.ค.64 การวิเคราะห์และกำหนดตำแหน่ง รอง ผบ.หมู่ ทำหน้าที่นักเรียน ประจำ บก.ฝรก.บช.ศ. และ ศฝร.ภ.1 - 9
มติ อ.ก.ตร. บัญชีตำแหน่ง ศฝร.ภ.1 บัญชีตำแหน่ง ศฝร.ภ.2 บัญชีตำแหน่ง ศฝร.ภ.3 บัญชีตำแหน่ง ศฝร.ภ.4 บัญชีตำแหน่ง ศฝร.ภ.5
บัญชีตำแหน่ง ศฝร.ภ.6 บัญชีตำแหน่ง ศฝร.ภ.7 บัญชีตำแหน่ง ศฝร.ภ.8 บัญชีตำแหน่ง ศฝร.ภ.9 บัญชีตำแหน่ง บก.ฝรก.บช.ศ.
19 ม.ค.64 เพิ่มเติมแนวทางปฏิบัติตามระเบียบ ก.ตร. ว่าด้วยเงินเพิ่มสำหรับตำหน่งที่มีเหตุพิเศษตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานด้านอารักขาบุคคลสำคัญ พ.ศ. 2555
และแก้ไขเพิ่มเติม โดยระเบียบ ก.ตร. ฯ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563
4 ธ.ค.63 คำสั่ง สำนักงานตำรวจแห่งชาติที่ 643/2563 เรื่อง ให้ข้าราชการตำรวจได้รับเงินประจำตำแหน่ง
4 ธ.ค.63 คำสั่ง สำนักงานตำรวจแห่งชาติที่ 642/2563 เรื่อง ให้ข้าราชการตำรวจหมดสิทธิ์ได้รับเงินประจำตำแหน่ง
4 ธ.ค.63 คำสั่ง สำนักงานตำรวจแห่งชาติที่ 635/2563 เรื่อง ให้ข้าราชการตำรวจหมดสิทธิ์ได้รับเงินประจำตำแหน่ง
4 ธ.ค.63 คำสั่ง สำนักงานตำรวจแห่งชาติที่ 488/2563 เรื่อง ให้ข้าราชการตำรวจได้รับเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน
3 ธ.ค.63 การโอนอัตราเงินเดือนข้าราชการตำรวจ (ชั้นนายพล)
27 พ.ย.63 มติ อ.ก.ตร.บริหารทรัพยากรบุคคล ครั้งที่ 11/2563 เมื่อ 12 พ.ย.63 กำหนดตำแหน่งข้าราชการตำรวจเพิ่มเติมให้กับ บช.ทท.
มติ อ.ก.ตร. บัญชีตำแหน่ง บช.ทท.
1 ต.ค.63 ระเบียบ ก.ตร.ว่าด้วยเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษตำแหน่งผู้ทำหน้าที่นิติกร พ.ศ. 2558
30 ก.ย.63 มติ ก.ตร.ในการประชุม ครั้งที่ 9/2563 เมื่อ 25 ก.ย.63 เรื่อง การกำหนดตำแหน่ง ผู้ช่วย ผบ.ตร. (ด้านบริหารงานสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี)
มติ ก.ตร.
25 ก.ย.63 การจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 งบบุคลากร (แบบ อต. 1-14 ปี 65)
21 ก.ย.63 บัญชีตำแหน่งเพื่อใช้รองรับการแต่งตั้งเลื่อนชั้นข้าราชการตำรวจชั้นประทวนเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
กลุ่มผู้ไม่มีคุณวุฒิปริญญาตรี (จ.ส.ต. - ด.ต.) (ปฏิบัติหน้าที่ด้านธุรการ)
กลุ่มผู้มีวุฒิทางสังคมศาสตร์ (ปฏิบัติหน้าที่ด้านธุรการ บุคลากร ฯลฯ)
กลุ่มผู้มีวุฒิปริญญาตรีทางบริหารธุรกิจ การบัญชี การคลัง พาณิชยศาสตร์
หรือเศรษฐศาสตร์ (ปฏิบัติหน้าที่ด้านการเงิน)

กลุ่มผู้มีวุฒิปริญญาทั่วไป (ปฏิบัติหน้าที่ด้านแผนและวิเคราะห์งานบุคคล)
17 ก.ย.63 แจ้ง มติ ก.ตร.ครั้งที่ 6/2563 และ มติ ก.ต.ช.ครั้งที่ 2/2563 เมื่อ 30 ก.ค.63 (บช.สอท.)
มติ ก.ตร.และ มติ ก.ต.ช. บัญชีตำแหน่งที่ยุบเลิก ภ.1 บัญชีตำแหน่งที่ยุบเลิก ภ.2 บัญชีตำแหน่งที่ยุบเลิก ภ.3 บัญชีตำแหน่งที่ยุบเลิก ภ.4
บัญชีตำแหน่งที่ยุบเลิก ภ.5 บัญชีตำแหน่งที่ยุบเลิก ภ.6 บัญชีตำแหน่งที่ยุบเลิก ภ.7 บัญชีตำแหน่งที่ยุบเลิก ภ.8 บัญชีตำแหน่งที่ยุบเลิก ภ.9
บัญชีตำแหน่งที่ยุบเลิก บช.น. บัญชีตำแหน่งที่ยุบเลิก สสท.
10 ก.ย.63 ประกาศสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง การกำหนดหน่วยงานและเขตอำนาจการรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครองของส่วนราชการ (ฉบับที่ 29) พ.ศ.2563
ระเบียบ ตร. ว่าด้วยการกำหนดอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ฉบับที่ 11) พ.ศ.2560
คำสั่ง ตร.ที่ 537/2555 เรื่องการกำหนดอำนาจหน้าที่ของตำแหน่งในสถานีตำรวจ
คำสั่ง ตร. ที่ 40/2558 เรื่องแต่งตั้งคณะทำงานกำหนดแนวทางปฏิรูปองค์กรตำรวจ และคำสั่งแก้ไขเปลี่ยนแปลงที่ 724/2558
รายชื่อสถานีตำรวจทั่วประเทศ
แบบเก็บข้อมูลการจัดตั้งสถานีตำรวจขึ้นใหม่ และการขอเปลี่ยนแปลงเขตอำนาจการรับผิดชอบและเขตพื้นที่การปกครอง
ระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ว่าด้วยการกำหนดอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการของ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ฉบับที่ 9) พ.ศ.2558
คุณสมบัติกลุ่มงาน บริหาร,อำนวยการ และเทคนิค (เล่มแดง)
ระเบียบสำนักงานนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547
ประกาศ คพร. เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการและการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการฯ พ.ศ.2552
คู่มือการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ
ขั้นตอนการสรรหาและเลือกพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ
ประกาศรับสมัคร ใบสมัคร บัตรประจำตัวผู้สมัคร คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสรรหา คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่รับสมัคร คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ประเมิน แบบประเมินครั้งที่ 1 การประเมินโดยการกลั่นกรองเอกสาร แบบประเมินครั้งที่ 2 การประเมินโดยการสัมภาษณ์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร แบบสัญญาจ้าง
โครงสร้างสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ประกาศ ตร. ฉบับที่ 11
ระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติว่าด้วยการกำหนดอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ฉบับที่ 2 พ.ศ.2556(
ประกาศสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่องการกำหนดหน่วยงานและเขตอำนาจการรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครองของส่วนราชการ ฉบับที่ 10
p4
ระเบียบ ตร. ว่าด้วยการกำหนดอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2552
ระเบียบ ตร. ว่าด้วยการกำหนดอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ฉบับ 2) พ.ศ. 2556
ระเบียบ ตร. ว่าด้วยการกำหนดอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ฉบับ 3) พ.ศ. 2556
ระเบียบ ตร. ว่าด้วยการกำหนดอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ฉบับ 4) พ.ศ. 2557
ระเบียบ ตร. ว่าด้วยการกำหนดอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ฉบับ 5) พ.ศ. 2557
ระเบียบ ตร. ว่าด้วยการกำหนดอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ฉบับ 8) พ.ศ. 2558
ระเบียบ ตร. ว่าด้วยการกำหนดอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ฉบับ 10) พ.ศ. 2560
ระเบียบ ตร. ว่าด้วยการกำหนดอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ฉบับ 12) พ.ศ. 2560
ระเบียบ ตร. ว่าด้วยการกำหนดอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ฉบับ 13) พ.ศ. 2560
ระเบียบ ก.ตร. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินเพื่อพิจารณาเลื่อนตำแหน่งพนักงานสอบสวน พ.ศ.2555และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ระเบียบ ก.ตร.ว่าด้วยเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษตำแหน่ง ปป. สส. และ จร. (ต.ป.ป.) พ.ศ.2548
ระเบียบ ก.ตร. ว่าด้วยเงินเพิ่มเป็นกรณีพิเศษสำหรับพนักงานสอบสวน พ.ศ.2554
ระเบียบ ก.ตร.ว่าด้วยเงินเพิ่มเป็นกรณีพิเศษสำหรับตำแหน่งพนักงานสอบสวน พ.ศ.2554 ไม่มีลายเซ็น
ระเบียบ ก.ตร.ว่าด้วยการกำหนดจำนวนในการแต่งตั้งและอำนาจหน้าที่ในการบังคับบัญชาพนักงานสอบสวน
ค่าตอบแทนเมื่อมีเหตพิเศษของพนักงานราชการ
เงินเพิ่มสำหรับ ผู้ทำหน้าที่สอบสวนคดี (ต.ส.ค.) พ.ศ.2559
เงินเพิ่มสำหรับ ผู้ทำหน้าที่สอบสวน (ต.ด.ส.) พ.ศ.2559
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับเงินเพิ่ม ต.ด.ส., ต.ส.ค.
พ.ร.ฎ.เงินประจำตำแหน่ง พ.ศ.2558
เงินเพิ่มสำหรับ ผู้ทำหน้าที่นิติกร (พ.ต.ก.) พ.ศ.2558
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับเงินเพิ่ม พ.ต.ก.
เงินเพิ่มสำหรับ ผู้ทำหน้าที่ประจำอยู่ใน ตปท. (พ.ข.ต.) พ.ศ.2558
เงินเพิ่มสำหรับ ผู้ทำหน้าที่ตรวจสอบสำนวนอัยการ (ต.พ.ต.) พ.ศ.2558
เงินเพิ่มสำหรับ ผู้ทำหน้าที่ต่อต้านการก่อการร้าย (ต.ต.ก.) พ.ศ.2558
เงินเพิ่มสำหรับ ผู้ทำหน้าที่อารักขาบุคคลสำคัญ (ต.อ.บ.) พ.ศ.2558
เงินเพิ่มสำหรับผู้ทำหน้าที่ผู้ปกครองโรงเรียน (พ.ร.ต.) พ.ศ.2554
เงินเพิ่มสำหรับผู้ทำหน้าที่พนักงานสอบสวน (ต.พ.ส.) พ.ศ.2554
เงินเพิ่มสำหรับผู้ทำหน้าที่งานกู้ภัย (ต.ก.ภ.) พ.ศ.2553
เงินเพิ่มสำหรับ ผู้ทำหน้าที่นิติวิทยาศาสตร์ (ต.ว.ท.) พ.ศ.2550
เงินเพิ่มสำหรับ ผู้ทำหน้าที่ทำการในอากาศ (ต.ศ.ภ.) พ.ศ.2549
เงินเพิ่มสำหรับ ผู้ทำหน้าที่ทางเรือ (ต.น.ร.) พ.ศ.2549
เงินเพิ่มสำหรับ ผู้ทำหน้าต่อต้านการก่อการร้าย (ต.ต.ก.) พ.ศ.2549
เงินเพิ่มสำหรับ ผู้ทำหน้าที่นักประดาน้ำ (ต.น.ด.) พ.ศ.2549
เงินเพิ่มสำหรับ ผู้ทำหน้าที่นักประดาน้ำ (ต.น.ด.) พ.ศ.2549
เงินเพิ่มสำหรับ ผู้ทำหน้าที่ทำลายวัตถุระเบิด (ต.ท.บ.) พ.ศ.2549
เงินเพิ่มสำหรับ ผู้ทำหน้าที่นักโดดร่ม (ต.ด.ร.) พ.ศ.2549
เงินเพิ่มสำหรับ ผู้ทำหน้าที่ด้านสาธารณสุข (พ.ด.ส.) พ.ศ.2548
พ.ร.ฎ.แบ่งส่วนราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (วพ.ตร.)
พ.ร.ฎ.ว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุม ครม.
พ.ร.ฎ. แบ่งส่วนราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2552
พ.ร.ฎ.แบ่งส่วนราชการสำนักงานตำรวจ ฉบับที่ 8 (บช.ทท., ศฝร.)
พ.ร.ฎ.แบ่งส่วนราชการสำนักงานตำรวจ ฉบับที่ 4 พ.ศ.2561
พ.ร.ฎ.แบ่งส่วนราชการสำนักงานตำรวจ ฉบับที่ 3 พ.ศ.2560
พ.ร.ฎ.แบ่งส่วนราชการสำนักงานตำรวจ ฉบับที่ 2 พ.ศ.2558
พ.ร.ฎ.ข้าราชการตำรวจไม่ยศ พ.ศ.2558
พ.ร.ฎ.การได้รับเงินประจำตำแหน่งและผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารซึ่งไม่เป็นข้าราชการตำรวจ พ.ศ.2538
พ.ร.ฎ.การได้รับเงินประจำตำแหน่งและผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารซึ่งไม่เป็นข้าราชการตำรวจ ฉบับที่ 2 พ.ศ.2538
พ.ร.ฎ.การได้รับเงินประจำตพแหน่งของข้าราชการตำรวจ พ.ศ.2538
ประกาศ ตร. เรื่องการกำหนดหน่วยงานและเขตอำนาจการรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครอง 2552
ประกาศ ตร. เรื่องการกำหนดหน่วยงานและเขตอำนาจการรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครอง ฉบับที่ 2
ประกาศ ตร. เรื่องการกำหนดหน่วยงานและเขตอำนาจการรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครอง ฉบับที่ 3
ประกาศ ตร. เรื่องการกำหนดหน่วยงานและเขตอำนาจการรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครอง ฉบับที่ 4
ประกาศ ตร. เรื่องการกำหนดหน่วยงานและเขตอำนาจการรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครอง ฉบับที่ 5
ประกาศ ตร. เรื่องการกำหนดหน่วยงานและเขตอำนาจการรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครอง ฉบับที่ 6
ประกาศ ตร. เรื่องการกำหนดหน่วยงานและเขตอำนาจการรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครอง ฉบับที่ 7
ประกาศ ตร. เรื่องการกำหนดหน่วยงานและเขตอำนาจการรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครอง ฉบับที่ 8
ประกาศ ตร. เรื่องการกำหนดหน่วยงานและเขตอำนาจการรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครอง ฉบับที่ 9
ประกาศ ตร. เรื่องการกำหนดหน่วยงานและเขตอำนาจการรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครอง ฉบับที่ 10
ประกาศ ตร. เรื่องการกำหนดหน่วยงานและเขตอำนาจการรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครอง ฉบับที่ 11
ประกาศ ตร. เรื่องการกำหนดหน่วยงานและเขตอำนาจการรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครอง ฉบับที่ 12
ประกาศ ตร. เรื่องการกำหนดหน่วยงานและเขตอำนาจการรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครอง ฉบับที่ 13
ประกาศ ตร. เรื่องการกำหนดหน่วยงานและเขตอำนาจการรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครอง ฉบับที่ 14
ประกาศ ตร. เรื่องการกำหนดหน่วยงานและเขตอำนาจการรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครอง ฉบับที่ 15
ประกาศ ตร. เรื่องการกำหนดหน่วยงานและเขตอำนาจการรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครอง ฉบับที่ 16
ประกาศ ตร. เรื่องการกำหนดหน่วยงานและเขตอำนาจการรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครอง ฉบับที่ 17
ประกาศ ตร. เรื่องการกำหนดหน่วยงานและเขตอำนาจการรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครอง ฉบับที่ 18
ประกาศ ตร. เรื่องการกำหนดหน่วยงานและเขตอำนาจการรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครอง ฉบับที่ 19
ประกาศ คสช. 115/2557 ประมวลกฎหมาย วิธีพิจารณาความอาญา
ประกาศ คสช. 115/2557 แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
ประกาศ คสช. 114/2557 การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยตำรวจแห่งชาตื
ประกาศ คสช. 111/2557 การแก้ไขเพิ่มกฎหมายว่าด้วยตำรวจแห่งชาติ
ประกาศ คสช. 89/2557 หลักเกณฑ์การแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ
ประกาศ คสช. 88/2557 การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยตำรวจแห่งชาติ แก้ไข พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ
ประกาศ คสช. 57/2557 การแก้ไขเพิ่มเติมผู้รักษาการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับอำนาจหน้าที่ของเจ้าพนักงานตำรวจ
ประกาศ คสช. 7/2559 การกำหนดตำแหน่งของข้าราชการตำรวจซึ่งมีอำนาจหน้าที่ในการสอบสวน
ประกาศ คสช. 6/2559 การคัดเลือกหรือการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ
ประกาศ คสช. 44/2558 การแก้ไขปัญหางานบุคคลของข้าราชการตำรวจ
คำสั่ง ตร. ที่ 535/2557 ลง 1 ต.ค.2557
คำสั่ง ตร. 667/2558 แก้ไขคำสั่ง ตร. 73/2558 แต่งตั้งคณะตรวจสอบกลั่นกรองการวิเคราะห์กำหนดตำแหน่ง และจัดตั้งหน่วยงานใหม่ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
คำสั่ง ตร. 628/2550 การกำหนดอำนาจหน้าที่ของสถานีตำรวจ หน้าที่ของตำแหน่งในสถานีตำรวจ การเรียกชื่อ หน้าที่ และคำย่อของตำแหน่งในสถานีตำรวจ
คำสั่ง ตร. 538/2555 การปฏิบัติและอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานสอบสวนและผู้ปฏิบัติงานสอบสวน
คำสั่ง ตร. 537/2555 การกำหนดอำนาจหน้าที่ของตำแหน่งในสถานีตำรวจ
คำสั่ง ตร. 419/2556 การอำนวยความยุติธรรมในคดีอาญา การทำสำนวนการสอบสวนและมาตรการควบคุม ตรวจสอบ เร่งรัดการสอบสวนคดีอาญา
คำสั่ง ตร. 73/2558 การแต่งตั้งคณะทำงานตรวจสอบกลั่นกรองการวิเคราะห์กำหนดตำแหน่งและการจัดตั้งหน่วยงานใหม่ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
คำสั่ง ตร. 57/2553 เรื่องการกำหนดอำนาจหน้าที่ของตำแหน่งในสถานีตำรวจ
คำสั่ง ตร. 56/2559 การแต่งตั้งคณะทำงานปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งของข้าราชการตำรวจซึ่งมีอำนาจหน้าที่ในการสอบสวนให้สอดคล้องกับโครงสร้างและระบบการบังคับบัญชาของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
กฎ ก.ตร.ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและระยะเวลาประเมินผล การ)ฏิบัติราชการจองข้าราชการตำรวจ พ.ศ.2557
กฎ ก.ตร. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งและโยกย้าย สว. ถึง รอง ผบ.ตร. พ.ศ.2549
กฎ ก.ตร. ว่าด้วยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ พ.ศ.2551
กฎ ก.ตร.ว่าด้วยเงินเพิ่มเป็นกรณีพิเศษสำหรับตำแหน่ง พงส. พ.ศ.2554
กฎ ก.ตร.ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการตำรวจประจำสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2548
กฎ ก.ตร.ว่าด้วยการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ ฉบับที่ 2
กฎ ก.ตร.ว่าด้วยการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ พ.ศ.2561
กฎ ก.ตร.ว่าด้วยการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ พ.ศ.2559
กฎ ก.ตร.ว่าด้วยการกำหนดชื่อตำแหน่งข้าราชการตำรวจที่เรียกชื่ออย่างอื่นและการเทียบตำแหน่งข้าราชการตำรวจที่เรียกชื่ออย่างอื่นกับตำแหน่งข้าราชการตำรวจ (ฉบับที่ 10) พ.ศ.2560
กฎ ก.ตร.ว่าด้วยการกำหนดชื่อตำแหน่งข้าราชการตำรวจที่เรียกชื่ออย่างอื่นและการเทียบตำแหน่งข้าราชการตำรวจที่เรียกชื่ออย่างอื่นกับตำแหน่งข้าราชการตำรวจ พ.ศ.2548
กฎ ก.ตร.ว่าด้วยการกำหนดชื่อตำแหน่งข้าราชการตำรวจที่เรียกชื่ออย่างอื่นและการเทียบตำแหน่งข้าราชการตำรวจที่เรียกชื่ออย่างอื่นกับตำแหน่งข้าราชการตำรวจ (ฉบับที่ 8) พ.ศ.2559
กฎ ก.ตร.ว่าด้วยการกำหนดชื่อตำแหน่งข้าราชการตำรวจที่เรียกชื่ออย่างอื่นและการเทียบตำแหน่งข้าราชการตำรวจที่เรียกชื่ออย่างอื่นกับตำแหน่งข้าราชการตำรวจ (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2558
กฎ ก.ตร.ว่าด้วยการกำหนดชื่อตำแหน่งข้าราชการตำรวจที่เรียกชื่ออย่างอื่นและการเทียบตำแหน่งข้าราชการตำรวจที่เรียกชื่ออย่างอื่นกับตำแหน่งข้าราชการตำรวจ (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2556
กฎ ก.ตร.ว่าด้วยการกำหนดชื่อตำแหน่งข้าราชการตำรวจที่เรียกชื่ออย่างอื่นและการเทียบตำแหน่งข้าราชการตำรวจที่เรียกชื่ออย่างอื่นกับตำแหน่งข้าราชการตำรวจ (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2556
กฎ ก.ตร.ว่าด้วยการกำหนดชื่อตำแหน่งข้าราชการตำรวจที่เรียกชื่ออย่างอื่นและการเทียบตำแหน่งข้าราชการตำรวจที่เรียกชื่ออย่างอื่นกับตำแหน่งข้าราชการตำรวจ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2555
กฎ ก.ตร.ว่าด้วยการกำหนดชื่อตำแหน่งข้าราชการตำรวจที่เรียกชื่ออย่างอื่นและการเทียบตำแหน่งข้าราชการตำรวจที่เรียกชื่ออย่างอื่นกับตำแหน่งข้าราชการตำรวจ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553
กฎ ก.ตร.ว่าด้วยการกำหนดชื่อตำแหน่งข้าราชการตำรวจที่เรียกชื่ออย่างอื่นและการเทียบตำแหน่งข้าราชการตำรวจที่เรียกชื่ออย่างอื่นกับตำแหน่งข้าราชการตำรวจ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2550
กฎ ก.ตร.ว่าด้วยการสืบสวนข้อเท็จจริง พ.ศ.2556
การกำหนดเลขตำแหน่งข้าราชการตำรวจและบัญชีคุมรหัสเลขตำแหน่ง
การปรับค่าตอบแทนของพนักงานราชการ (ฉบับที่ 6 ) พ.ศ.2556
การเบิกจ่ายเงินประจำตำแหน่งและการได้รับสิทธิอันพึงมีพึงได้กรณีศาลปกครองกลางมีคำพิพากษาให้เพิกถอนคำสั่งแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ
คำสั่ง นร. ที่ 103/2557 มอบหมายและมอบอำนาจให้รองนายกฯ และรัฐมนตรีประจำสำนักงานนายกรัฐมนตรีปฏิบัติการแทนนายกรัฐมนตรี
คำสั่ง นร. ที่ 216/2558 มอบหมายและมอบอำนาจให้รองนายกฯ และรัฐมนตรีประจำสำนักงานนายกรัฐมนตรีปฏิบัติการแทนนายกรัฐมนตรี
คู่มือการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ
คู่มือการบริหารงานพนักงานราชการ พ.ศ.2555 (กพ.)
คู่มือการวิเคราะห์อัตรากำลังของส่วนราชการ พ.ศ.2553 (กพ.)
การกำหนดคุณลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงานและการจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2555
ค่าตอบแทนสำหรับตำแหน่งที่มีเหตพิเศษของพนักงานราชการ (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2555
ประกาศ มท. เรื่องการกำหนดช่องทางอนุญาตของด่านตรวจคนเข้าเมือง (อิรวดี - เจ้าพระยา - แม่โขง )
ประกาศ มท. เรื่อง กำหนดที่ตั้งด่านตรวจคนเข้าเมืองและช่องทางให้บุคคลเข้ามาหรือออกไปนอกราชอาณาจักรและกำหนดให้บุคคลหรือพาหนะที่จะเข้ามาในหรือออกไปนอกราชอาณาจักนผ่านการตรวจของพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง พ.ศ.2549
ประกาศ มท. เรื่อง กำหนดที่ตั้งด่านตรวจคนเข้าเมืองและช่องทางให้บุคคลเข้ามาหรือออกไปนอกราชอาณาจักรและกำหนดให้บุคคลหรือพาหนะที่จะเข้ามาในหรือออกไปนอกราชอาณาจักนผ่านการตรวจของพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2552
ประกาศ มท. เรื่อง กำหนดที่ตั้งด่านตรวจคนเข้าเมืองและช่องทางให้บุคคลเข้ามาหรือออกไปนอกราชอาณาจักรและกำหนดให้บุคคลหรือพาหนะที่จะเข้ามาในหรือออกไปนอกราชอาณาจักนผ่านการตรวจของพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง พ.ศ.2556
ประกาศ มท. เรื่อง กำหนดที่ตั้งด่านตรวจคนเข้าเมืองและช่องทางให้บุคคลเข้ามาหรือออกไปนอกราชอาณาจักรและกำหนดให้บุคคลหรือพาหนะที่จะเข้ามาในหรือออกไปนอกราชอาณาจักนผ่านการตรวจของพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558
พ.ร.บ. ให้ใช้ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาคววามอาญา พ.ศ. 2477
ยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2557 - พ.ศ.2566
มติ ครม. การบ้านและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งย้อนหลัง
มาตรการบริหารและพัฒนากำลังคนภาครัฐ พ.ศ. 2557 -พ.ศ. 2561
มาตรการบริหารและพัฒนากำลังคนภาครัฐ พ.ศ. 2557 -พ.ศ. 2561 (สไลด์)
มาตรการบริหารและพัฒนากำลังคนภาครัฐ พ.ศ. 2557 -พ.ศ. 2561 (เล่ม)
ระเบียบ กค. ว่าด้วยกรเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของข้าราชการตำรวจและลูกจ้างประจำของส่วนราชการ พ.ศ.2547
ระเบียบ กค. ว่าด้วยกรเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของข้าราชการตำรวจและลูกจ้างประจำของส่วนราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2550
ระเบียบ กค. ว่าด้วยกรเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของข้าราชการตำรวจและลูกจ้างประจำของส่วนราชการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2552
ระเบียบ กค. ว่าด้วยกรเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของข้าราชการตำรวจและลูกจ้างประจำของส่วนราชการ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2553
ระเบียบ ก.ตร. ว่าด้วยการกำหนดจำนวนในการแต่งตั้งและอำนาจหน้าที่ในการบังคับบัญชาพนักงานสอบสวน พ.ศ.2555
ระเบียบ ก.ตร. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินเพื่อพิจารณาเลื่อนตำแหน่งพนักงานสอบสวน พ.ศ. 2555
ระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2517
ระเบียบการลา (ใหม่)
ระเบียบข้าราชการทหาร พ.ศ. 2521
ระเบียบ นร. ว่าด้วยการรักษาความลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ.2552
ระเบียบ นร. ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ระเบียบ นร. ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526
ระเบียบ นร. ว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547
ระเบียบหลักเกณฑ์และวิธีการเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี พ.ศ.2548
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560