กองอัตรากำลัง สำนักงานกำลังพล
Personnel Planning and Design Division

วิสัยทัศน์

  มุ่งเเป็นผู้นำเชิงยุทธศาสตร์ด้วยความเป็นมืออาชีพในการจัดการทรัพยากรบุคคลและเสริมสร้างความก้าวหน้าให้กับบุคลากรในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

พันธกิจตามกฎหมาย

   1. พิจารณาดําเนินการและให้ความเห็นเกี่ยวกับการวิเคราะห์และกําหนดตําแหน่งของหน่วยงานต่าง ๆ ในสังกัดสํานักงานตํารวจแห่งชาติในส่วนบังคับบัญชา ส่วนปฏิบัติการเฉพาะทาง ส่วนการศึกษา และส่วนบริการ ได้แก่ สํานักงานผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติสํานักงานนายตํารวจราชสํานักประจํา กองบัญชาการศึกษา โรงเรียนนายร้อยตํารวจ และโรงพยาบาลตํารวจ หรือหน่วยงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
   2. พิจารณาดําเนินการและให้ความเห็นเกี่ยวกับการวิเคราะห์และกําหนดตําแหน่งของหน่วยงานต่าง ๆ ในสังกัด สํานักงานตํารวจแห่งชาติในส่วนปฏิบัติการ และส่วนสนับสนุนการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมได้แก่ กองบัญชาการตํารวจนครบาล ตํารวจภูธรภาค 1 -9 ศูนย์ปฏิบัติการตํารวจจังหวัดชายแดนภาคใต้กองบัญชาการตํารวจ สอบสวนกลาง กองบัญชาการตํารวจปราบปรามยาเสพติด กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน สํานักงานตรวจคนเข้า เมือง สํานักงานพิสูจน์หลักฐานตํารวจ สํานักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และกองบัญชาการตํารวจสันติบาล หรือหน่วยงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
   3. การจัดทํา แก้ไข ปรับปรุง ศึกษามาตรฐานกําหนดตําแหน่ง และตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินเพื่อเลื่อนระดับตําแหน่งและอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
   4. การกําหนดเงินประจําตําแหน่ง เงินเพิ่มพิเศษ เงินเพิ่มสําหรับตําแหน่งที่ประจําอยู่ในต่างประเทศ และตําแหน่งที่มีเหตุพิเศษอื่น ๆ และเงินประจําตําแหน่ง และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
   5. การควบคุมตําแหน่ง ตัวคน และอัตราเงินเดือน การผลิตอัตรากําลัง การลาศึกษาต่อ งานพนักงานราชการ และลูกจ้าง และบัญชีถือจ่ายเงินเดือนของข้าราชการตํารวจ ลูกจ้างประจํา และพนักงานราชการ งานโครงการอัตรากําลังงานจัดอัตรา รวมทั้งงานควบคุมตําแหน่งและตัวคนบรรจุจริง ตลอดจนงานจัดทําบัญชีถือจ่ายเงินเดือนข้าราชการตํารวจ พนักงานราชการ และลูกจ้างของสํานักงานตํารวจแห่งชาติ วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัฒนธรรมองค์กร ค่านิยม และยุทธศาสตร์ของกองอัตรากําลัง
   6. งานจัดทํา แก้ไข ปรับปรุง ศึกษา ตรวจสอบการแบ่งส่วนราชการ และการกําหนดโครงสร้างของส่วน ราชการหรือหน่วยงานในสํานักงานตํารวจแห่งชาติและอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
   7. ส่งเสริมให้บุคลากรมีการพัฒนาความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ และนําหลักการการบริหารทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Management ; HRM) มาใช้เป็นแนวทางการบริหารงานบุคคล

ค่านิยม

ประพฤติดี มีวินัย ใฝ่คุณธรรม เลิศล้ำจรรยาบรรณ