กองอัตรากำลัง สำนักงานกำลังพล
Personnel Planning and Design Division


ฝ่ายมาตรฐานตำแหน่ง อต.